info@gisland.eu 377 477 245

DTM Obec


Nabízíme zhotovení a editaci digitální technické mapy obce, včetně jejího následného exportu do formátu JVF DTM.


Pro každého vlastníka, správce nebo provozovatele technické a dopravní infrastruktury vzniká od 1.7.2023 2024 dle vyhlášky 393/2020 Sb. povinnost, zveřejňovat dokumentaci sítí technické a dopravní infrastruktury do IS DTM krajů prostřednictvím jednotného výměnného formátu JVF DTM.

Novinky ohledně DTM ČR

Popis situace ohledně startu DTM ČR

Na úvod bychom rádi uklidnili vlastníky dopravní a technické infrastruktury, kterých se týká předávání dat do DTM ČR. Nátlakové emailové kampaně, odpočty data startu DTM ČR a další podobné praktiky některých dominantních firem v oboru jsou bohužel dnešní realitou na téma DTM ČR. Celou problematiku podávají jako "raketovou vědu" pro kterou jsou třeba speciální schopnosti a zkušenosti. Avšak není tomu tak. Jedná se o standardní geodetickou a GIS rutinu. Jediné, co je v této problematice nové, je datový formát s názvem JVF DTM, ve kterém bude veškerá datová výměna probíhat. Pro převod dat do tohoto formátu zatím neexistuje žádný volně dostupný softwarový nástroj, který by vlastníkům umožnil řešit svoje data vlastními silami.

Naše nabídka ohledně DTM ČR

Pomůžeme vám zorientovat se v dané problematice, navrhneme nejschůdnější řešení, převedeme vaše data do formátu JVF DTM, naimportujeme je do centrálního registru a budeme je průběžně udržovat aktuální.

Základní informace

Co je digitální technická mapa DTM

Technické mapy jsou důležitým datovým podkladem pro celou řadu odborných činností ve veřejné správě i soukromém sektoru. Zákonem č. 47/2020 Sb. byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům povinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) krajů. Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) má stejným předpisem uloženo vybudovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude pro krajské DTM a jejich uživatele zajišťovat služby, které je vhodné provozovat centrálně. Novela uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi i obcím.

Technické mapy obcí a krajů vznikaly doposud na dobrovolné bázi. V dostatečné míře není sjednocen a standardizován jejich datový obsah, stanoveny nejsou ani procesy při aktualizaci a využití dat třetími stranami. V případě, že obec technickou mapu vede a má vydanou obecně závaznou vyhlášku, mají stavebníci povinnost předložit při dokončení stavby stavebnímu úřadu doklad o tom, že předali podklady pro aktualizaci technické mapy.

Správcem DTM kraje bude krajský úřad v přenesené působnosti. Obsah je stanoven vyhláškou č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje, kterou vydal ČÚZK.

Zdroj: www.cuzk.cz

Povinnosti vlastníka

Povinnosti vlastníků Technické Infrastruktury

DTM přináší pro všechny vlastníky dopravní a technické infrastruktury (tedy i obce) povinnost editora údajů o „jejich“ sítích přímo do DTM kraje. Na výzvu krajského úřadu musí (podle přechodných ustanovení zákona č. 47/2020 Sb.) obce a vlastníci dopravní a technické infrastruktury předat jimi vedené údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje, tedy jak údaje o sítích (ty budou po naplnění do databáze již dále sami aktualizovat), tak údaje o ZPS (základní polohová situace), pokud nějaké mají ve svých systémech. Data budou předávána bezplatně. Při projednávání zákona bylo mnohokrát zmíněno, že předání dat o sítích není novou povinností, protože vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury mají povinnost bezplatně předávat údaje o svých sítích orgánům územního plánování k dalšímu využití.

Povinnosti editora:

Editor je zodpovědný za správnost a aktuálnost dat předávaných do DTM kraje. Základní dovedností editora je převod dat vlastníka do elektronického formátu JVF DTM. Jako editora si vlastník může zvolit svého zástupce. Tím může být například pracovník specializované firmy která je poučena v dané problematice.

Zdroj: www.cuzk.cz

Služby

Služby pro obce a další vlastníky Technické Infrastruktury

Kontakt

Kontaktujte nás

Neváhejte nám zavolat nebo napsat

Napište nám

info@gisland.eu

Zavolejte nám

377 477 245